Menu Close

Maleõpetuse ülesandeks ja eesmärgiks on:

1. õpilaste loogilise mõtlemise arendamine;

2. malemängu, kui sportliku vaba aja sisustamise võimaluse õpetamine;

3. järelkasvu kasvatamine maletajate ridadesse.

Õppekava toob loendi maleõpetuse erinevatest etappidest.

1.Ainekava läbimine annab oskused, mis on vajalikud ja kasulikud igapäeva eluks.

2. Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi.

3. Lähtudes demokraatia põhimõtetest kujundavad koolielu reegleid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad üheskoos.

Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust, kus ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning kujundama isikupärast väljendusstiili.

Haapsalu Noorte Huvikeskus, Wiedemanni 4
Õpetaja Kalev Mänd
Kontakt:
kalev1992@online.ee, telefon: 58998886