Menu Close

Noortekeskused on avatud kõikidele noortele vanuses 7-26 a. Noori koheldakse võrdselt, kedagi ei diskrimineerita rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude teiste asjaolude tõttu.

Noortekeskused soodustavad mitteformaalset õppimist ja lähtuvad oma töös avatud noorsootöö põhimõtetest, mille eesmärgiks on pakkuda lastele ja noortele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, toetamaks nende aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus

Noortekeskused on loodud ja toimivad noorte jaoks ning kasutavad oma töös avatud noorsootöö meetodit.

Noortekeskustes tohib pildistada ja filmida noorsootöötaja loal.

Noorsootöötaja ei vastuta noorte isiklike asjade eest.

Noortekeskused kasutavad külastatavuse registreerimiseks online registreerimissüsteemi Logiraamat.

Haapsalu linnas on neli noortekeskust: