Menu Close
HAAPSALU NOORTEHUVIKESKUSE HUVIRINGIDE KODUKORDKinnitatud direktori käskkirjaga24. august 2021 nr 2-1.1/24
  1. Huvikeskuse huviringi õppetasu on kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 04.2019 nr 44 „Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord“. Alates 1. septembrist 2019 kehtivad Haapsalu Noorte Huvikeskuste huviringides järgmised õppetasud:
  • huviringide õppetasu 10 eurot kuus;
  • võimlemiskool Kirke – algajad 10 eurot kuus; põhirühm 15 eurot kuus; võistlusrühm 20 eurot kuus; individuaalvõimlejad (sh põhirühma treeningud) 25 eurot kuus.

2. Haapsalu Noorte Huvikeskuse huviringi astumise soovi korral palume eelnevalt ühendust võtta vastava ringijuhendajaga. Ringijuhendajate kontaktid leiate noor.haapsalu.ee. Õpetaja annab teavet, millisesse rühma laps võiks sobida (vanusest sõltuvalt, alustaja, edasijõudnu jne). Peale seda palume huvikooli astumiseks esitada sisseastumise taotlus ARNOS(https://piksel.ee/arno/haapsalu/).

3. Teiste omavalitsuste sissekirjutusega lapsed saavad ringitööst osa võtta, kui teine omavalitus või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Osalus on 98 eurot pluss kehtestatud õppetasu, mis on märgitud punktis 1.

4. Lapsevanemal võimalus pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole soodustuse saamiseks.

5. Raamatupidaja väljastab õppetasu arve e-kirjaga lapsevanema antud e-postiaadressile. Huviringi arve tasumisel ilma viitenumbrita tuleb arvel kindlasti ära märkida lapse nimi ja ring, kus laps õpib.

Haapsalu Noorte Huvikeskuse arveldusarved on:

  • EE671010602002444007 (AS SEB Pank)
  • EE462200221049300443 (Swedbank AS).

6. Võlgnevuse tõttu arvatakse laps huvikeskuse nimekirjast välja ja ei saa osaleda edaspidi vastavas huviringis.

7. Võlgnevuse tõttu arvatakse laps huvikeskuse õpilaste nimekirjast välja ja ei saa huviringi tööst osa võtta.

8. Õppetasu kehtestatud suuruses tuleb tasuda kuulõikes ning sellest ei arvestata maha õpilase puudutud tunnid.

9. Huviringid võivad korraldada õppekäike, osaleda võistlustel ja konkurssidel jm, mille eest tuleb vajadusel tasuda lisatasu. Väljasõitude korraldamisel võtab juhendaja ühendust lapsevanematega ning tingimused lepitakse kokku.

10. Juhul, kui laps ei soovi enam osaleda huviringis, peab lapsevanem ARNO süsteemis saatma huviringist lahkumise taotlus hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks. Hilisema teavitamise puhul tuleb tasuda ka jooksva kuu õppetasu.

11. Huviringides pildistatakse ja filmitakse juhendaja loal. Valitud materjale kasutatakse nii õppe-eesmärgil kui ka huvitegevuse tutvustamiseks (mh sotsiaalmeedias).

12. Nii õpilased, personal kui ka lapsevanemad käituvad lähtudes üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest ning täidavad üldteada ohutusnõudeid.

13. Juhendajad fikseerivad ringitundide tegevusi ning õpilaste osalust.

14. Juhendajal on õigus laps ringitunnist eemaldada, kui korduval tähelepanu osutamisel lapse käitumise osas nii lapsele kui lapsevanemale, ei ole toimunud muutusi.

15. Juhendaja ei vastuta lapse kaotatud asjade eest.

16. Lapsevanem on kohustatud vajadusel teavitama ringijuhendajat oma lapse tervislikust

17. Igal huviringil on õigus luua oma reeglid vastavalt huviala spetsiifikale.