Menu Close

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 2-1.1/35HAAPSALU NOORTE HUVIKESKUSE

HUVIRINGIDE KODUKORD

 1. Huvikeskuse huviringi õppetasu on kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 26. aprilli 2019 otsusega nr 44 „Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord“. Alates 1. septembrist 2019 kehtivad Haapsalu Noorte Huvikeskuste huviringides järgmised õppetasud:
 • huviringide õppetasu 7 eurot kuus;
 • kunstiring ning kunstistuudio õppetasu 10 eurot kuus
 • võimlemiskool Kirke:
  • algajad 7 eurot kuus;
  • põhirühm 15 eurot kuus;
  • võistlusrühm 20 eurot kuus;
  • individuaalvõimlejad (sh põhirühma treeningud) 25 eurot kuus.
 1. Väljastpoolt Haapsalu linna sissekirjutusega lapsed saavad ringitööst osa võtta tuues oma omavalitsusest garantiikirja või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Lapsevanema omaosalus vastavalt kehtestatud hinnakirjale, omavalitsuse osalus 98 eurot.
 2. Lapsevanemal on õigus pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole soodustuse saamiseks.
 3. Raamatupidaja väljastab õppetasu arve e-kirjaga lapsevanema antud e-postiaadressile. Huviringi arve tasumisel ilma viitenumbrita tuleb arvel kindlasti ära märkida lapse nimi ja ring, kus laps õpib.

Haapsalu Noorte Huvikeskuse arveldusarved on:
EE671010602002444007 (AS SEB Pank) ja EE462200221049300443 (Swedbank AS).

 1. Võlgnevuse tõttu arvatakse laps huvikeskuse õpilaste nimekirjast välja ja ei saa huviringi tööst osa võtta.
 2. Õppetasu kehtestatud suuruses tuleb tasuda kuulõikes ning sellest ei arvestata maha õpilase puudutud tunnid.
 3. Huviringid võivad korraldada õppekäike, osaleda võistlustel ja konkurssidel jm, mille eest tuleb vajadusel tasuda lisatasu. Väljasõitude korraldamisel võtab juhendaja ühendust lapsevanematega ning tingimused lepitakse kokku.
 4. Juhul, kui laps ei soovi enam osaleda huviringis, peab lapsevanem teavitama hiljemalt kuu kolmandaks kuupäevaks juhendajat ja direktorit kirjalikult e-posti teel (huvikeskus@noor.haapsalu.ee). Hilisema teavitamise puhul tuleb tasuda ka jooksva kuu õppetasu.
 5. Huviringides pildistatakse ja filmitakse juhendaja loal. Valitud materjale kasutatakse nii õppe-eesmärgil kui ka huvitegevuse tutvustamiseks (mh sotsiaalmeedias).
 6. Nii õpilased, personal kui ka lapsevanemad käituvad lähtudes üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest ning täidavadüldteada ohutusnõudeid.
 7. Juhendajad fikseerivad ringitundide tegevusi ning õpilaste osalust.
 8. Juhendajal on õigus laps ringitunnist eemaldada, kui korduval tähelepanu osutamisel lapse käitumise osas nii lapsele kui lapsevanemale, ei ole toimunud muutusi.
 9. Juhendaja ei vastuta lapse kaotatud asjade eest.
 10. Lapsevanem on kohustatud vajadusel teavitama ringijuhendajat oma lapse tervislikust seisundist.
 11. Igal huviringil on õigus luua oma reeglid vastavalt huviala spetsiifikale.